INFORMACE
Партнеры
Фонд развития МГИМОФонд развития МГИМО
Ассоциация выпускников МГИМОАссоциация выпускников
NTERNATIONA OFFICEInternational office

Чехия - Česko


O ASOCIACI ZAHRANIČNÍCH STUDENTŮ NA MGIMO

Historie

Asociace zahraničních studentů MGIMO sdružuje národní spolky fungující v MGIMO. Organizace byla založena 2. dubna 2008 a za svůj rozvoj vděčí jak zahraničním, tak i ruským studentům na MGIMO. Jejím cílem je přitom přiblížení se ke vznešenému poslání a misi Univerzity. Naše organizace vyplňuje své funkce  při podpoře Děkanátu pro práci se zahraničními studenty, stejně jako Prorektora mezinárodní spolupráce a vztahů s veřejností. Prvním předsedou asociace byl Jurij Kofner (Německo), který se zasloužil o její založení. Druhým předsedou v pořadí je Georgij Plašinsky (Bělorusko), díky němuž se Asociace stala jednou z hlavních studentských organizací v MGIMO.

Národní spolky studentů začaly vznikat již v sovětských dobách, když se na MGIMO v roce 1946 objevili první zahraniční studenti, tehdy z Mongolska. Existovala Rada přátelství, kterou kdysi dokonce vedl A.V. Torkunov, rektor MGIMO. Po roce 1991 se počet zahraničních studentských sdružení dramaticky snížil, ovšem díky vytvoření Asociace byl proces vytváření národních klubů obnoven: v letech 2008-2009 se jejich počet zdvojnásobil.

Stanovy asociace, které upravují vzájemné vztahy národních klubů, byly přijaty 2. dubna 2010 a podepsány byly 27. dubna 2010. Webová prezentace Asociace byla oficiálně spuštěna 23. června 2010.

Pole působnosti

Program Asociace zahrnuje široké spektrum aktivit. V průběhu každého semestru je při pomoci Sekretariátu Asociace a jednotlivých národních spolků organizováno 50-70 společenských akcí různého zaměření. Mezi tyto společenské akce patří např. shromáždění či sportovní utkání. Každoročně organizujeme velké celouniverzitní události. Jednou z nich je např. koncert národností, jehož se účastní jak studentské, tak i profesionální umělecké sbory, včetně sborů národních. Organizovány jsou rovněž studentské Olympijské hry s účastí zahraničních studentů (od roku 2008), Pohár spolků v malé kopané (od roku 2004), Den mezinárodní kychyně, oslavy Nourúzu (Nového roku východních zemí). Pravidělně jsou zahajovány různorodé iniciativy, jako např. Týden SNS (Sdružení Nezávislých Států), Týden mezinárodního byznysu, oslava Vánoc a mnohé další.

Jedním z cílů klubů je nacházení a zakořenění nových formátů reprezentace svých zemí a kultury na půdě Univerzity. Mnohé láká např. festival „Mnohonárodní Rusko“  pořádaný Klubem kultury ruských národností nebo „Izraelský Týden“ organizovaný Unií izraelských  studentů (Židovským klubem). Rozvíji se tradice organizování oslav národních a náboženských svátků, stejně jako pořádání pořádání vzpomínkových a pamětních akcí. Taktéž jsou pořádány kulaté stoly, konference, filmová promítání. Organizovány jsou i společenské akce pořádané mimo univerzitní půdu.

Jak je uspořádána naše organizace

Organizace stojí na principech otevřenosti, rovnosti, dobrovolnosti a samostatnosti, stejně jako solidárnosti a spolupráce mezi členy Asociace k dosažení společných cílů. Asosiace je demokratickou organizací. Každému klubu představujícímu tu či onu zemi, je dáno hlasovací právo na Obecných shromážděních.  V závislosti na volebních výsledcích se kterýkoli student může každoročně stát předsedou Asociace. Každoročně rovněž probíhá hlasování o jeho zástupcích a vedoucích jednotlivých oddělení. Nedílnou součástí Asociace je Sekretariát, jehož cílem je vyplňování rozhodnutí Obecného shromáždění a Předsedy Asociace. Kromě toho existuje oddělení masmédií a PR, neboli oddělení žurnalistiky, které pořádá interview a usiluje o co možná nejdetailnější přiblížení každé pořádané společenské akce.

Asociace usiluje o poskytnutí pomoci všemi způsoby: existuje veřejná přijímací místnsost, kam se může každý obrátit a zadat dotaz ohledně toho, co potřebuje.

Asociace pomáhá se socializací zahraničním a ruským studentům na Univerzitě: podněcuje je k organizaci společenských akcí, pomáhá uskutečňovat zajímavé nápady a projekty. Národní organizace se snaží pomáhat svým krajanům a prosazovat různorodé iniciativy. C jejich pomocí jsou zlepšovány společenské vztahy se studenty z ostatních zemí. Každá organizace je osobitou organizací se svými tradicemi a stylem práce. Asociace usiluje o jejich zachování a rozvoj.

Jak se k nám přidat?

Plníme množství zajímavých úkolů: informativní přiblížení života a činnosti zahraničních a ruských studentů, organizace společenských akcí, pořádání schůzí, příprava prezentací, ochrana veřejného zájmu a mhohé další. Každý sobě to, co je mu nejbližší.

Studenti podílející se na činnosti Asociace  mají možnost zvyšovat své akademické hodnocení díky svým úspěchům ve společenském životě, a to v rámci Boloňského systému. Ti, kteří se vyznamenali v oblasti společenského života, obdržují oficiální poděkování ze strany vedení Asociace a Univerzity. Takovým způsobem jsou povzbuzování  k pokračování ve své aktivitě, což samo o sobě představuje efektivní propagaci jejich aktivity. Vedoucí národních organizací a rovněž vedoucí jednotlivých směrů Asociace v rámci jejího Sekretariátu získávají nedocenitelnou zkušenost s vedením společenského sdružení v tolik uznávané instituci jako MGIMO.

K vytvoření národního spolku je zapotřebí najít spřízněné duše a organizovat zakládající shromáždění. Zvykem je pozvání zástupců ambasády, kulturního centra, stejně jako zástupců vedení Univerzity či hostů z dalších vysokých škol. Např. shromáždění zahajujícího činnost Chorvatského klubu se účastnil Chorvatský velvyslanec v RF Nebojša Kocharović.
СТРАНЫ